Semalt: Kärhana SEO-nyň garaşylşy ýaly ýerine ýetirmezliginiň mümkin sebäpleri
Işewür bolmak kyn bolup biler. Belli bir netijä gelmek umydy bilen ähli güýjüňizi sarp edeniňizde, diňe şol garaşmany kanagatlandyryp bilmejekdigini görmek göwnüňize degýär.

Bagtymyza, SEO bilen, nämäniň bolup biljekdigini duýýarys. Kärhanaňyz SEO göz öňünde tutulan ýerine ýetirişini ýerine ýetirip bilmese, adatça mazmuny, sahypa tejribesi, tehniki ýa-da sahypaňyzyň ygtyýary bilen baglanyşyklydyr.

Kärhana derejesindäki web sahypasynyň bolmagy, adatça ýüzlerçe sahypa sahypaňyzyň bardygyny aňladýar. Bu Google-y tapmak, gözlemek, indeks we dereje tapmak üçin köp mazmun. Gurmak we optimizirlemek üçin köp sanly web sahypasy bilen, SEO kärhanasynyň meýilnamasynyň ýoldan çykmagy aňsat. Şeýle hem, birnäçe gyzyklanýan tarapyň bu meýilnamalara gol çekmelidigini ýatdan çykarmaly däldiris. Bularyň hemmesi kärhana SEO kynçylyklaryny döretmäge goşant goşýar. Itöne beýle bolmaly däl, size nädip görkezeris.

Kärhana SEO näme?

Kärhana SEO, guramanyň ululygyna we web sahypasynyň ululygyna degişlilikde ulanylýan termin. Üns berşiňiz ýaly, iri kärhanalarda köplenç has uly bazar paýy, has ygtybarly we has meşhur web sahypalary bar.

Emma kiçi kärhanalaryň has uly web sahypalaryna eýe bolmagy mümkin dälmi? No.ok. Kiçi kärhanalar diňe bir eýeçilik edip bilmän, SEO strategiýasyna kärhana nukdaýnazaryndan çemeleşenlerinde belli bir artykmaçlyklardan peýdalanýarlar.

Siziň işiňiz üçin kärhana SEO strategiýasy gerekmi?

Hemmeler kärhana SEO-ny synap görmek islemeýärler, ýöne käbir web sahypalary muňa düýbünden mätäç. Işiňiz aşakdaky kriteriýalara laýyk gelýän bolsa, kärhana SEO strategiýasy bolmaly:
 • Uly ululygy: Uly kompaniýa ýa-da gurama degişli köp mukdarda giriş sahypalary ýa-da web sahypalary.
 • Giňişleýin: Web sahypasy milli ýa-da halkara bazarlaryna hyzmat edýän bolsa we uly bazar paýy bar bolsa.
 • Markany tanamak: Web sahypasynda, pudakda abraý hökmünde görülýän gowy marka bar bolsa.

Kärhanaňyz SEO-nyň nädogry bolmagynyň umumy sebäpleri

Kärhanaňyzyň SEO-nyň pes işlemeginiň köp sebäpleri bar. Imatelyöne ahyrsoňy bu esasy dört ugurdan birinde bir meselä getirýär:
 • Mazmuny
 • Tehniki taraplar
 • Sahypanyň ygtyýarlygy
 • Sahypanyň tejribesi
Näme etmelidigini we nädip dogry etmelidigini bilseňiz, kärhana SEO problema döretmeli däldir. Bu ýokary derejeli faktorlardan habardar bolmak bilen, kärhananyň web sahypasyny anyklanyňyzda näme gözlemelidigimiz hakda pikir edýäris.

Mazmunyňyzy düzeltmek

Google yzygiderli ösýär we mazmunyň ýerlikliligine we hiline düşünmegiň has gowy usullaryny gözleýär. Şeýle-de bolsa, uly web sahypasyna eýe bolmak, ýokary hilli mazmun öndürmegi kynlaşdyrýan käbir kynçylyklar bilen ýüze çykýar. Diňe ýigrimi sany ýokary hilli mazmun gerek bolsa, işlemek beýle bir kyn däl, ýöne mazmuna mätäç million sahypa bar bolsa, munuň nähili kyn bolup biljekdigine göz ýetirersiňiz.

Webhli web sahypalaryňyzyň tertipleşdirilmegi üçin çuňňur we özboluşly hil mazmuny gerek. Şeýle hem, gowy metbugat we dogry mazmun gurluşy, şeýle hem olary tapawutlandyrýan beýleki komponentler bilen diňleýjileriň ünsüni özüne çekmeli we saklamaly.

Ine, giriş sahypalaryňyzyň haýsydyr biri Google-yň standartlaryna laýyk gelmese ulanyp boljak käbir maslahatlar.
 • Mazmuny optimizasiýa programma üpjünçiligine maýa goýuň. Bular derwaýys çuňlugyňyzy gowulaşdyryp biljek gurallary ulanmak aňsat.
 • Maglumat arhitekturaňyzy gowulandyryň. Interaktiw dizaýn aýratynlyklaryny ulanmak bu ugurda gaty peýdalydygyny subut etdi. Suratlar we wideolar ýaly wizual görkezişler başlamak üçin ajaýyp ýerdir.
 • Mazmuny döretmek üçin autsorsing. Köplenç kompaniýalar mazmun döretmäge ünsi jemlemek üçin önümçilik bilen meşgullanýarlar. Uly göwrümde mazmun öndürmek üçin hünärmenleriniň ýa-da bilimleriniň ýokdugyny göz öňünde tutup, autsorsing etmek akyllydyr. Professional mazmun ýazyjylary has gowy we has täsirli mazmun döretmek üçin ýaşaýarlar.

Nädogry açar sözler üçin optimizasiýa

Web sahypasynyň derejesi, ýöne haýsydyr bir traffigi özüne çekmeýän ýa-da haýsydyr bir traffigi öwürmeýän ýagdaýlar bar. Maksatly diňleýjiňiz bilen optimizirlän açar sözleriň arasynda baglanyşyk bolmagy mümkin. Kärhana SEO-nyň hiç kimiň gözlemedik açar sözleriniň töwereginde gurlan ýa-da açar sözleriň aşa bäsdeş bolan ýagdaýlaryna duş geldik.

Müşderilerimize hemişe açar söz nyşana alma çemeleşmesini garyşdyrmagy maslahat bermegimiziň sebäpleriniň biri. Maksatly açar sözleriň sanawynda gysga we uzyn guýrukly açar sözleriň utgaşmasy bolmaly.

Giriş sahypasy pes bäsdeşlikli açar sözleri we geljekde ýokary bäsdeşlige ukyply açar sözleri nyşana almaly.

Google indeksinde gaty pes hilli sahypalar

Uly göwrümi sebäpli kärhana web sahypalary köplenç Google indeksinde pes hilli sahypalar hökmünde indekslenýär. Web sahypaňyzda gözleg býudjeti bar we bularyň hemmesini pes hilli sahypalara sarp edeniňizde, Google sahypaňyzdaky galan sahypalary pes hilli hasaplaýar.

Esasanam kärhana SEO üçin inçe ýa-da pes hilli sahypalar gutulgysyz. Her uly web sahypasynda bar zat. Şeýle-de bolsa, olary iň pes derejede saklamaly. Şeýle hem şeýle sahypalaryň ýokary hilli sahypalaryňyzyň ýerine indekslenmeginiň öňüni alyp bilersiňiz.

Ine ädimler:
 1. Şol sahypalara "indeks ýok; yzarlama" robot belliklerini goşuň.
 2. Web sahypalaryny pes organiki traffik we organiki gözleg bilen kesiň. Soňra PageRank-y özüňizi has ynamly hasaplaýan sahypalara ugrukdyrsaňyz gowy bolardy.

Örän meňzeş web sahypalary

Sahypaňyz gaty köp bolsa, kannibalizasiýa adaty zat. Wagtyň geçmegi bilen gaty meňzeş mazmuna eýe bolup başlarsyňyz. Şuňa meňzeş mazmunly web sahypalaryňyz köp bolsa, diňe bäsdeşlik bilen däl, özüňiz bilenem bäsleşersiňiz.

Açar söz kanibilizasiýa, sahypaňyzdaky birnäçe sahypanyň meňzeş ýa-da şol bir açar sözler üçin ýerleşdirilen ýagdaýydyr. Bu, her sahypa gidýän traffigiň mukdaryna bölünmäge mejbur edýär.

Bu meseläni çözmek üçin, dürli açar sözler üçin şol sahypalary optimizirläp ýa-da rel kanoniki goşup bilersiňiz.

Trafigi öwürmek üçin optimallaşdyrylmadyk web sahypalary

Kärhananyň web sahypasy size täze açar söz täsirleri, reýtingler, täsirler, ýöne öwrülişik däl bolsa, CTA-ny we ulanyjynyň syýahatyny täzeden düzmegi göz öňünde tutuň. Tomaşaçylary öwürmek üçin herekete çagyryş gerek. CTA okyjylaryňyza mazmunyňyzy göreniňizden soň näme etmelidigini aýdýar.

Ine, öwrülişi optimizasiýa ideýalary:
 • Giriş resminamalaryňyzy ýönekeýleşdiriň we diňe degişli ugurlary saklaýar
 • Sahypaňyzda söhbetdeşlik gutusy bar
 • Okyjylara/tomaşaçylara öwürmek üçin birnäçe mümkinçilik beriň. Mazmunyňyzda birden köp CTA bolmaly
 • Yapyk bannerler ykjam ulanyjylar üçin gyzykly aýratynlykdyr

Jemleýji bellikler

Islendik SEO meýilnamasy synag we ýalňyşlyk talap edýär. Köp strategiýany synap görersiňiz, käbirleri şowsuz bolar. Imanyňyzy ýitirmezlik we ownuk üýtgeşmeleri dowam etdirmek möhümdir. Bu üýtgeşmeleriň nä derejede täsir edendigini ölçäň we iň täsirli strategiýany täzeden ulanyň.

Bu strategiýa, has yzygiderli netijeleri berjek iň täsirli kärhana SEO kampaniýasyny alýar.

Bu ýerdäki hyzmatlarymyz Semalt seniň ýaly kärhanalaryň ýokarda galmagyna kömek edýär. Toparlarymyz SEO strategiýanyňyzyň üstünlikli bolmagyny üpjün edýärler. Has giňişleýin bilmek üçin mylaýymlyk bilen bilen habarlaşyň.

mass gmail